Đất thổ canh là gì?

“Đất thổ canh” hay đất nông nghiệp là thuật ngữ dùng để chỉ các loại

Đất phi nông nghiệp là gì?

“Đất phi nông nghiệp” là thuật ngữ dùng để chỉ các loại đất không phục