Quy định của pháp luật về hôn nhân cận huyết

Hiện nay tình trạng Hôn nhân cận huyết mặc dù không còn phổ biến như

Kết hôn là gì? Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn.

Kết hôn được coi là một trong những quyền cơ bản của công dân. Nhà

Xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn có được không?

Xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn có được không? Làm nào để cấp