MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT MỚI NHẤT


Hợp đồng mua bán nhà đất là văn bản ghi nhận thoả thuận mua bán giữa các bên về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất. Để lập được hợp đồng mua bán nhà đất đúng chuẩn hình thức và nội dung theo đúng quy định của pháp luật không phải điều đơn giản.  Hãy tham khảo mẫu hợp đồng mua bán nhà đất của Công ty Luật Hùng Bách dưới đây hoặc liên hệ qua số điện thoại 097.111.5989 (zalo) để được hỗ trợ.

Mua bán nhà đất có phải lập Hợp đồng không?

Hợp đồng mua bán nhà đất là văn bản bắt buộc cần phải có khi các bên có nhu cầu mua và bán nhà đất. Hợp đồng mua bán nhà đất ghi nhận thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đất ở, ghi nhận việc chuyển quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở từ chủ sở hữu cũ sang chủ sở hữu mới. Ngoài ra trong hợp đồng cũng sẽ ghi nhận việc thông tin của nhà đất, giá chuyển nhượng, thuế và phí khi chuyển nhượng,…

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà đất, đồng thời bên mua trả tiền cho bên bán theo thoả thuận thì bên bán phải có nghĩa vụ giao nhà đất cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Đối với trường hợp mua nhà đất có nhiều đồng sử dụng, đồng sở hữu thì cần phải có sự đồng ý và thể hiện việc đồng ý mua bán đó qua văn bản là Hợp đồng mua bán nhà đất.
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất
Hình thức của Hợp đồng mua bán nhà đất
Điều 502 Bộ luật dân sự quy định cụ thể hình thức của hợp động mua bán nhà đất như sau:

“1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Hợp đồng về quyền sử sụng đất phải được lập thành văn bản và bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Như vậy những giao dịch mua bán nhà đất bằng miệng đều không có giá trị.
Hình thức của hợp đồng về quyền sử dụng đất là một trong những điều kiện có hiệu lực của hợp đồng này.

Nội dung của Hợp đồng mua bán nhà đất

Nội dung hợp đồng về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 501 BLDS 2015 như sau:

 • Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

———o0o———-

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông/bà ………………., sinh năm …………., căn cước công dân số …………….. do …………….. cấp ngày …………….., nơi thường trú (theo CCCD) tại ……………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông ………………., sinh năm …………., căn cước công dân số …………….. do …………….. cấp ngày …………….., nơi thường trú (theo CCCD) tại ……………..

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG.

 1. Hiện Bên A đang có quyền sử dụng đất tại địa chỉ: …………..……………. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……………..; Số vào sổ cấp GCN: …………….. do ……………..  cấp ngày …………….. mang tên ông/bà ……………... Thông tin cụ thể như sau:

* Thửa đất:

 • Thửa đất số: …………….. – Tờ bản đồ số: ……………..
 • Địa chỉ: ……………..
 • Diện tích: …………….. (bằng chữ: ……………..);
 • Hình thức sử dụng: riêng: ……………..; chung: ……………..;
 • Mục đích sử dụng: ……………..;
 • Thời hạn sử dụng: ……………..;
 • Nguồn gốc sử dụng: ……………...
 1. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó như hiện trạng và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………….. (Bằng chữ: ……………..) tiền Việt Nam hiện hành.
 2. Phương thức thanh toán: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên A ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của Công chứng viên.
 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

 1. Bên A có nghĩa vụ bàn giao quyền sử dụng đất cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của Công chứng viên.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ.

Hai bên thỏa thuận:

– Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do…………….. kê khai, ký giấy tờ và chịu trách nhiệm nộp.

– Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do …………….. kê khai, ký giấy tờ và chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN.

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tình trạng hôn nhân và về quyền sử dụng đất đã nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

– Quyền sử dụng đất tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, không liên quan đến bên thứ ba nào khác.

* Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Quyền sử dụng đất nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào: Không tặng cho, hứa bán, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn hoặc uỷ quyền.

– Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Quyền sử dụng đất không bị quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng.

– Có trách nhiệm cùng Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B tự chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thông tin, đồng thời đã xem xét rất kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và không đề nghị công chứng viên làm thủ tục xác minh, giám định;

 1. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

– – Không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên và/hoặc không yêu cầu công chứng viên ký bản hợp đồng này phải chịu trách nhiệm khi các bên hoặc một trong các bên có hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG.

Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Phùng Quân thành phố Hà Nội và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc nguyên văn đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này. Đồng thời, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

                        BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

                                    (Bên A)                                                                                     (Bên B)

Mua Hợp đồng mua bán nhà đất ở đâu chuẩn nhất?

Tải mẫu hợp đồng trên Internet.

Trong thời đại công nghệ 4.0, các thiết bị điện tử đã không còn xa lạ thì bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm hình ảnh hay file mẫu hợp đồng mua bán nhà đất trên một trang mạng. Tuy nhiên, vì tiếp nhận những mẫu hợp đồng từ các nguồn không chính thống nên đã có nhiều trường hợp hợp đồng vô hiệu do sai hình thức hoặc nội dung các điều khoản không đầy đủ dẫn đến quyền và lợi ích của các bên bị ảnh hưởng. Vì vậy, bạn cần chọn lọc cẩn thận các mẫu hợp đồng được đăng trên các nguồn chính thống đã được kiểm chứng để tránh những rủi ro về sau.

Mua mẫu hợp đồng tại Luật Hùng Bách.

Tự tin là một đơn vị chuyên cung cấp các mẫu đơn và mẫu hợp đồng mới nhất và chuẩn xác nhất cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, Luật Hùng Bách luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và cung cấp cho khách hàng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chuẩn nhất. Nếu bạn không biết cách soạn hợp đồng mua bán nhà đất hay lo sợ sẽ soạn sai, thiếu nội dung; hoặc gặp khó khăn trong việc tìm mua một mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, bạn có thể liên hệ đến Luật Hùng Bách theo số điện thoại 097.111.5989 (zalo) để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể, chi tiết nhất.

Luật sư soạn thảo Hợp đồng mua bán nhà đất

Nhà đất là hàng hoá có giá trị cao vì vậy khi soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất đòi hỏi phải chặt chẽ và đầy đủ giá trị pháp lý Tuy nhiên, làm thế nào soạn được hợp đồng đầy đủ thông tin mà vẫn bảo đảm quyền và lợi ích của mình là thắc mắc của rất nhiều khách hàng khi tìm đến Công ty Luật Hùng Bách để nhờ tư vấn, hỗ trợ. Luật sư tư vấn của Công ty, với nhiều năm kinh nghiệm sẽ đem đến cho bạn những dịch vụ pháp lý sau:

Luật sư tư vấn tình trạng pháp lý nhà đất

Để đảm bảo nhà đất trên là đối tượng được giao dịch, bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách hàng các vấn đề về tính trạng pháp lý của căn nhà như:

 • Nhà đất có đang bị cầm cố, thế chấp, đảm bảo cho một nghĩa vụ khác;
 • Nhà đất có đang bị kê biên, phong tỏa;
 • Nhà đất có đang trong một giao dịch mua bán khác;
 • Thông tin quy hoạch của mảnh đất;
 • Thông tin về quyền sử dụng đất, về các giấy tờ sổ đỏ nhà đất;
 • Kiểm tra thông tin chủ sở hữu đất.

Tư vấn về hình thức hợp đồng mua bán nhà đất

 • Tư vấn quy định của pháp luật về mua bán nhà đất, hợp đồng mua bán nhà đất;
 • Tư vấn các giấy tờ cần thiết để thực hiện giao dịch;
 • Tư vấn hình thức của hơp đồng mua bán nhà đất, cách thức để xây dựng hợp đồng mua bán nhà đất đúng theo quy định của pháp luật để tránh trường hợp hợp đồng bị vô hiệu;
 • Tư vấn, hỗ trợ, trực tiếp soạn thảo hợp đồng cho khách hàng.

Tư vấn về nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất

 • Tư vấn cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn các nội dung cần có trong hợp đồng;
 • Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà đất;
 • Tư vấn thời điểm thanh toán và bàn giao nhà đất;
 • Tư vấn xây dựng các quy định về trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn các trường hợp hợp đồng bị vô hiệu;
 • Tư vấn thỏa thuận điều khoản phạt, mức phạt phù hợp với quy định pháp luật khi vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn xây dựng phụ lục hợp đồng;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Tư vấn, hỗ trợ, tham gia cùng khách hàng đàm phán khi xảy ra tranh chấp;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và các đơn từ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Khiếu nại, tố cáo cá nhân/tổ chức có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Liên hệ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về nội dung Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất. Nếu bạn còn có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hay những câu hỏi khác liên quan tới thủ tục mua nhà đất hoặc cần tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực Dân sự; Hôn nhân và Gia Đình; Doanh nghiệp; Đất đai; Hình sự;… Liên hệ Luật sư của chúng tôi làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở: Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng, Khánh Hòa; Hà Tĩnh; Nhật Bản;… theo các phương thức sau:

Trân trọng! 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *